ژئوتوریسم


گالری تصاویر ژئوتوریسم


تازه های ژئوتوریسم


ژئوتوريسم

ژئوتوريسم

ژئوتوريسم گردشگرى آگاهانه و مسئولانه در طبيعت با هدف تماشا و شناخت پديده ها و فرآيندهاى زمين شناختى و آموختن نحوه شکل گيرى و سير تکامل آنهاست...

مرکز زمین شناسی جنوب خاوری(کرمان)