محبوبه بنی اسدی

محبوبه بنی اسدی

کارشناس اداره مخاطرات زمین شناختی(مستقر در مرکز بم)- کارشناسی زمین شناسی - کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی