حامد  درزاده

حامد درزاده

رییس اداره مخاطرات زمین شناختی- کارشناس زمین شناسی -کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی - تلفن تماس: داخلی 126