پرسش های متداول


آزمایشگاه

مدت زمان پاسخگویی به نمونه های آزمایشگاهی چه مدت است؟ بسته به تراکم کاری و نوع آزمایش 3-5 روز کاری

تجهیزات و روش های آزمایشگاهی مرکز چه می باشد؟ XRF- جذب اتمی- فتومتری شعله

آیا امکان کارآموزی در آزمایشگاه  وجود دارد؟ با معرفی واحد آموزش مربوطه بلی

کتابخانه و مرکز اسناد

اسناد و مدارک قابل فروش مرکز چه می باشد؟ کلیه کتب انتشارات سازمان زمین شناسی شامل نقشه،کتاب ،گزارش

آیا امکان امانت اسناد از مزکز اسناد وجود دارد؟ خیر اسناد مرکز صرفا جهت استفاده در محل می باشند اما امکان کپی و اسکن از برخی اسناد وجود دارد

اکتشاف

وظایف مرکز در زمینه اکتشافات معدنی چیست؟ تهیه و تولید اطلاعات پایه اکتشافی در قالب طرح های اکتشاف سیستماتیک ژئوشیمی، ژئوفیزیک، لیتوژئوشیمیایی، زمین شناسی اقتصادی

آیا ثبت محدوده های معدنی از وظایف این مرکز می باشد؟ خیر از وظایف سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاونت معدنی آن سازمان می باشد

زمین شناسی

مقیاس نقشه های تولید شده استان  توسط سازمان چه می باشد؟ تمام نقشه  1:250000 و 52 برگه نقشه اولویت دار 1:100000

اقدامات کنونی سازمان در تهیه نقشه چه می باشد؟ پروژه های 25000 در مناطق مهم و اولویت دار

مخاطرات زمین شناختی

وظایف اداره مخاطرات زمین شناختی چیست؟ بررسی پدیده های مرتبط به مسائل زمین شناختی و مخاطره های مرتبط با آن

مخاطرات زمین شناختی استان چه می باشد؟ زمین لرزه، فرو نشست و بحران آب ،  فرو ریزش قنات ها در مناطق شهری